Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Polityka prywatności

Wyświetl stronę główną » Polityka prywatności

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

w Miejskim Ośrodku Kultury "Centrum"

im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

realizacja obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO

 

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, takich jak m.in.: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz, wykonywanie celów i zadań określonych w statucie prowadzonej działalności oraz obowiązków prawnych, w tym umownych.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 • bezpośrednio od Państwa;

 • od Podmiotu, który zawarł z Miejskim Ośrodkiem Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz;

 • od Partnera/Podmiotu trzeciego współpracującego z Miejskim Ośrodkiem Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza,42-400 Zawiercie, ul. Piastowska 1, tel./fax: 32 672 28 82, email: sekretariat@mok.pl

Kto jest Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych w Miejski m Ośrodku Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza?

Administrator danych osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza powołał Inspektora Ochrony Danych, który jest dla Państwa dostępny za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@mok.pl, tel. kom. 728 325 063, tel. 32 67 22882, adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza, 42-400 Zawiercie, ul. Piastowska 1, – z dopiskiem: "do IODO".

Jakie dane przetwarzamy?

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza przetwarza następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe;

 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

 • dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line;

 • dane pracowników niezbędne do przetwarzania z punktu widzenia odrębnych przepisów;

 • dane niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć pośrednio związanych z statutem.

Do czego będziemy używać Państwa danych?

Państwa dane będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 • w celu zawarcia i wykonania umowy z Miejskim Ośrodkiem Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza;

 • w celu wykonania umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot;

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Miejskim Ośrodku Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza;

 • celem wystawienia faktury lub rachunku, realizacji zatrudnienia, usługi statutowej i innej;

 • w celach marketingowych produktów i usług Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza (jeśli wyrażali państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

Z pewnością Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w czasie:

 • wykonania zadań Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub

 • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane i/lub

 • przez czas, w którym Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Miejskim Ośrodkiem Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 • zawarcie i wykonanie umowy z Miejskim Ośrodkiem Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza;

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Miejskim Ośrodku Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza (np. wystawienie faktury, realizacja zatrudnienia);

 • prawnie uzasadniony interes Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot) – dane będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych a także podmiotów świadczących nam pomoc: informatyczną, doradczą, konsultacyjną oraz innym działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych, w tym umownych;

 • wyrażona przez Państwa zgoda.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług w Miejskim Ośrodku Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Miejskiemu Ośrodkowi Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza jest legalne.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza?

Takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 


 


 

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek Kultury "Centrum"
im. Adama Mickiewicza

ul. Piastowska 1
42-400 Zawiercie

tel./fax: 32/6722882
www.mok.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: