Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.mok.pl

Adres artykułu: www.bip.mok.pl/artykuly/8

Dyrekcja

 

Pełniącą obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum”  im. Adama Mickiewicza
w Zawierciu jest:


                                             PAULINA MADEJSKA

     
                     telefon:  32/6722882,  501 172 554
                     e-mail:   biuro@mok.pl

 

 

Pracą MOK „Centrum” kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

Do zadań Dyrektora MOK „Centrum”  w szczególności należy:

1) dokonywanie podziału zadań pomiędzy kierownictwo MOK „Centrum”, koordynacja   pracy Głównego Księgowego i Kierowników Działów a  przy ich pomocy kierowanie  realizacją  zadań wykonywanych przez poszczególne działy MOK „Centrum”,

2)  zatwierdzanie  programów działania MOK oraz kierowanie  całokształtem działalności MOK i podejmowanie  decyzji we wszystkich sprawach należących do zakresu działania kierowanej instytucji kultury,

3)    zapewnianie  skutecznej kontroli wykonywania działalności statutowej
oraz innych zadań MOK „Centrum” wynikających z ustaw i rozporządzeń
oraz prawa lokalnego, a także swych zarządzeń,

4)    sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w instytucji,

5)    ustalanie struktury organizacyjnej MOK „Centrum”, zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego, wynagradzania, pracy, zamówień publicznych
oraz wnioskowanie o dokonywanie zmian w statucie,

6)    wydawanie zarządzeń wewnętrznych,

7)    zarządzanie majątkiem MOK „Centrum”,

8)    podejmowanie decyzji w zakresie opracowywania i realizowania planów działalności MOK „Centrum”,

9)    zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,

10)   nadzorowanie spraw dotyczących gospodarki etatami i funduszem płac,

11)   zapewnienie właściwych warunków pracy i ponoszenie odpowiedzialności
za przestrzeganie przez pracowników obowiązujących przepisów bhp i p.poż .

12)  inicjowanie i nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury oraz innymi podmiotami.

 Oświadczenia majątkowe Dyrektora niniejszej jednostki organizacyjnej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zawiercie.