Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.mok.pl

Adres artykułu: www.bip.mok.pl/artykuly/10

TRYB DZIAŁANIA

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”  im. Adama Mickiewicza  w Zawierciu
prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców.

 

1.  MOK „Centrum”  działa w obiekcie  przy ulicy Piastowskiej 1  w Zawierciu.


2.  MOK „Centrum”  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
     o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


3.  Podstawą funkcjonowania MOK "Centrum"jest roczny plan finansowy.


4.  MOK „Centrum”  jest finansowany z budżetu miasta a także z dochodów własnych,

     darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.


5.  MOK „Centrum”  może w granicach prawa pobierać opłaty za swoje usługi  

     a wpłaty przeznaczać na cele statutowe.

 

6.  MOK „Centrum”  może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
     w ustawie z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej  

     (Dz. U.  nr 173,  poz. 1807,  z   późn.   zm. ).    

     Dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność

     statutową.