Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacje nieudostępnione

Wyświetl stronę główną » Informacje nieudostępnione » Informacje nieudostępnione

Procedurę     dostępu     do    informacji    publicznej,    która    nie    została udostępniona  w Biuletynie  Informacji  Publicznej Miejskiego  Ośrodka  Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu  reguluje ustawa  o  dostępie  do  informacji publicznej 
z dn. 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) a w szczególności:


                                                   
Art. 10.
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji
    Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest
    udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

                                                   
Art. 13.
1. Udostępnianie  informacji  publicznej  na wniosek następuje bez zbędnej  zwłoki,
    nie    później   jednak   niż  w  terminie   14   dni   od   dnia    złożenia   wniosku,
    z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona  w  terminie  określonym
    w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia  powiadamia  w  tym terminie
    o  powodach  opóźnienia  oraz  o  terminie,  w  jakim   udostępni  informację, nie
    dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

                                                   
Art. 14.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje  w  sposób  i  w formie
    zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot
    obowiązany    do    udostępnienia,    nie   umożliwiają   udostępnienia  informacji
    w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli  informacja  publiczna  nie może być udostępniona w sposób lub w formie
    określonych  we  wniosku,  podmiot  obowiązany  do udostępnienia powiadamia
    pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia
    informacji  zgodnie  z  wnioskiem  i  wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie
    informacja  może  być  udostępniona  niezwłocznie.  W takim przypadku, jeżeli
    w   terminie   14   dni   od   powiadomienia   wnioskodawca  nie  złoży  wniosku
    o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,
    postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

                                                   
Art. 15.
1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa
    w  art. 10 ust. 1,  podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe
    koszty  związane  ze  wskazanym  we  wniosku  sposobem  udostępnienia  lub
    koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku,
    podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej
    tym kosztom.
2. Podmiot,  o  którym  mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
    powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie
    z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,
    chyba  że  wnioskodawca  dokona  w  tym terminie zmiany wniosku w zakresie
    sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Informacje

Rejestr zmian

2015-03-30

Dodanie artykułu - Paweł Machelski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek Kultury "Centrum"
im. Adama Mickiewicza

ul. Piastowska 1
42-400 Zawiercie

tel./fax: 32/6722882
www.mok.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: