Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Kultury
Centrum im. Adama Mickiewicza w Zawierciupiątek, 29 maja 2020 r.

imieniny: Magdaleny, Teodozji

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Procedurę     dostępu     do    informacji    publicznej,    która    nie    została udostępniona  w Biuletynie  Informacji  Publicznej Miejskiego  Ośrodka  Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu  reguluje ustawa  o  dostępie  do  informacji publicznej 
z dn. 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) a w szczególności:


                                                   
Art. 10.
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji
    Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest
    udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

                                                   
Art. 13.
1. Udostępnianie  informacji  publicznej  na wniosek następuje bez zbędnej  zwłoki,
    nie    później   jednak   niż  w  terminie   14   dni   od   dnia    złożenia   wniosku,
    z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona  w  terminie  określonym
    w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia  powiadamia  w  tym terminie
    o  powodach  opóźnienia  oraz  o  terminie,  w  jakim   udostępni  informację, nie
    dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

                                                   
Art. 14.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje  w  sposób  i  w formie
    zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot
    obowiązany    do    udostępnienia,    nie   umożliwiają   udostępnienia  informacji
    w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli  informacja  publiczna  nie może być udostępniona w sposób lub w formie
    określonych  we  wniosku,  podmiot  obowiązany  do udostępnienia powiadamia
    pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia
    informacji  zgodnie  z  wnioskiem  i  wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie
    informacja  może  być  udostępniona  niezwłocznie.  W takim przypadku, jeżeli
    w   terminie   14   dni   od   powiadomienia   wnioskodawca  nie  złoży  wniosku
    o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,
    postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

                                                   
Art. 15.
1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa
    w  art. 10 ust. 1,  podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe
    koszty  związane  ze  wskazanym  we  wniosku  sposobem  udostępnienia  lub
    koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku,
    podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej
    tym kosztom.
2. Podmiot,  o  którym  mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
    powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie
    z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,
    chyba  że  wnioskodawca  dokona  w  tym terminie zmiany wniosku w zakresie
    sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Źródło informacji: Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu. Data utworzenia: 2015-03-30.
Wprowadził do systemu: Paweł Machelski. Data wprowadzenia: 2015-03-30 11:09:00.
Zatwierdził do publikacji: Paweł Machelski. Data publikacji: 2015-03-30 11:09:00.
czytano: 684 razy, id: 19
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-03-30
Nowa wiadomość
Paweł Machelski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza w Zawierciu
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie

tel.: 32/6722882, 32/6721339
e-mail: sekretariat@mok.pl

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu 2020